Kontakt bezpośredni

+49 268 18 07-01

Technika w budynkach

Zbiorniki oleju opałowego

Zbiornik na olej opałowy od WERIT

idealny zbiornik magazynowy

Zwłaszcza wówczas, kiedy konieczne jest trwałe i stacjonarne, nadziemne magazynowanie płynnych i mających konsystencję pasty mediów napełniających, jak olej opałowy i olej roślinny w różnych gałęziach przemysłu, w zakładach komercyjnych lub prywatnych domach, takie zbiorniki wykazują swój potencjał. 

Zależnie od profilu wymogów można wybrać z naszej palety produktowej zbiorniki na olej opałowy z i bez opaski, a także dwuścienne zbiorniki bezpieczeństwa, które mają objętość do 5000 litrów, a oprócz tego mają atest Bio 15.

Katalogi produktowe

Pobieraj katalogi, ulotki i inne publikacje bezpośrednio w formacie PDF. W części pobierania pliki PDF są posortowane według tematów.

Kontakt

Chętnie przedstawimy ci niewiążącą propozycję rozwiązania z WERIT.

Kontakt

FAQ

Często zadawane pytania

Zbiorniki na olej opałowy od WERIT

Tak, nasze dwuścienne zbiorniki na olej opałowy spełniają bardzo wysoki standard jakości i mają długą trwałość. W odniesieniu do emisji CO2 urządzenia olejowe kondensacyjne zużywają do 30% mniej energii. Przy pomocy uzupełnień neutralnych dla klimatu (solarno-termicznych lub fotowoltaiki) osiąga się już dzisiaj cele klimatyczne przyszłości.

Jesteśmy przekonani o jakości i bezpieczeństwie naszych zbiorników. Dlatego nie tylko przestrzegamy ustawowych obowiązków gwarancyjnych, ale też oferujemy naszym klientom z segmentu handlu hurtowego i firmom zajmujących się zabezpieczeniem zbiorników 15 lat gwarancji na wszystkie dwuścienne zbiorniki Techno. Na akcesoria techniczne dajemy dwa lata gwarancji.

WERIT jest pionierem produkcji i projektowania zbiorników z tworzywa sztucznego z know-how z ponad 60 lat w zakresie przetwarzania tworzyw sztucznych. Wykwalifikowani pracownicy, najnowocześniejsze technologie i ciągła kontrola jakości to dzisiaj gwarancja naszych zgodnych z potrzebami rynku, wysokiej jakości produktów. 

Sprzedaż realizowana jest wyłącznie dla segmentu hurtowego instalacji sanitarnych i grzewczych, a także wybranych firm zabezpieczających zbiorniki i konstruktorów instalacji. Chętnie wskażemy ci kompetentnego partnera w pobliżu twojego miejsca zamieszkania.

Techno E i Techno K to nasze dwa dwuścienne systemy zbiornikowe. Różnią się one wyłącznie pod względem kształtu i wymiarów. Jakość produkcyjna jest identyczna.

Ustawianie i podłączanie zbiorników oleju opałowego

Rozporządzenie o instalacjach do kontaktu z substancjami stwarzającymi zagrożenie dla wody (AwSV) wymaga, aby określone czynności w zakresie zbiorników oleju opałowego włącznie ze wszystkimi przewodami rurowymi i układami bezpieczeństwa, były przeprowadzane tylko przez firmy, które mogą udokumentować szczególne kwalifikacje. Są to „wykwalifikowane przedsiębiorstwa zgodnie z prawem wodnym" lub też „wykwalifikowane przedsiębiorstwo zgodnie z AwSV". 

Od wejścia w życie AwSV dnia 1 sierpnia 2017 roku taki obowiązek wykwalifikowanych przedsiębiorstw dotyczy zwłaszcza prac, przykładowo konstruowania, czyszczenia wewnętrznego, napraw lub unieruchamiania zbiornika oleju opałowego o objętości ponad 1000 litrów.

Wszystkie szczegółowe dane dotyczące naszych zbiorników oleju opałowego są zawarte w naszym katalogu produkcyjnym

Dla określania potrzebnych akcesoriów istotne są poniższe zapisy: Do instalacji 1 zbiornika potrzeba modułu podstawowego. Do zainstalowania obok kolejnego zbiornika potrzeba modułu uzupełniającego. Instalacja w układzie jeden za drugim wymaga modułu połączeniowego, a do ustawienia L potrzebny jest moduł kątowy.

Objętość nominalna podaje maksymalną możliwą do osiągnięcia ilość napełnienia przy wyłączeniu kryteriów bezpieczeństwa. Objętość użytkowa to z kolei rzeczywista objętość napełniająca instalacji zbiornika oleju opałowego. 

Objętość użytkowa jest obliczana na podstawie objętości nominalnej z uwzględnieniem czasu wyłączania czujnika wartości granicznych, maksymalnej długości przewodu 20 metrów i rezerwy powrotu co najmniej 100 litrów. Taka tak zwana wartość różnicy zależnie od wariantu zbiornika może przekraczać typowe 95%. 

Przy instalacji baterii zbiorników występuje kilka zasad, które trzeba uwzględnić. Także przepis, który jednoznacznie reguluje odstępy od ściany: 

  • Baterie jednorzędowe z bokiem zbiornika muszą mieć odstęp co najmniej 40 centymetrów, wszystkie pozostałe boki zbiornika co najmniej pięć centymetrów. Dla odstępu od sklepienia obecnie nie obowiązują żadne przepisy. 
  • W przypadku baterii dwurzędowych (system multiblok) na stronie czołowej i dwóch stronach wzdłużnych konieczne jest utrzymanie odstępu co najmniej 40 centymetrów, dla pozostałej strony odstępu 5 cm. Odstęp sklepienia wynosi tutaj 20 cm powyżej zbiornika na olej opałowy. 
  • Odstęp można zredukować przy pomocy odstępu sufitowego 50 cm i odpowiedniego urządzenia do wskazań wycieków do regulacji bezpieczeństwa instalacji jednorzędowej.

Tak! W naszej broszurze produktowej na stronie 8 znajduje się zwizualizowany widok odstępów ścianek.

Tak, ponieważ nasze nowe zbiorniki bezpieczeństwa WERIT można łączyć ze sobą w sposób oszczędzający miejsce. Różne bloki i ustawienia kątowe nie stanowią problemu. Ze względu na nowoczesne urządzenia kondensacyjne olejowe zmniejsza się zużycie i instalacja zbiornikowa może zostać zredukowana pod względem objętości.

Stare zbiorniki na olej opałowy

Także bardzo dobry zbiornik na olej opałowy po kilku latach potrzebuje części zamiennych. W tym celu WERIT oferuje do różnych wyprodukowanych zbiorników od 1970 roku różne przewody napełniające, ujściowe i odpowietrzające. W celu dokładnego określenia odpowiednich artykułów rekomendujemy wypełnienie naszej karty wymiarowej dla instalacji zbiornikowych jednorzędowych lub multibloku. 

Karta wymiarowa – ustawienie jednorzędowe

Karta wymiarowa - system multiblok

Nieszczelność w systemie przewodowym w 99% nie pochodzi od stosowanego elementu uszczelniającego. Zbiorniki z tworzywa sztucznego osiadają, przez co przewody są rozszerzane do stałego montażu na miejscu. Wynika z tego to, że uszczelka jest za mała i nie może całkowicie uszczelniać. 

Dodatkowo klient ma pewność, że nowy przewód funkcjonuje natychmiast i możliwe jest zredukowanie zaangażowania czasu do minimum.

Można przeprowadzić przy pomocy naszej informacji „Podstawy techniczne wzorcowania zbiorników na olej opałowy" kontrolę wewnętrzną z zawartymi tam powodami. 

Jako producent rekmendujemy kontrolę przez rzeczoznawcę zgodną z AwSV (rozporządzenie o instalacjach do kontaktu z substancjami zagrażającymi wodzie). Szczegółowe informacje i rzeczoznawcy w danym okręgu podani są na www.sicherer-öltank.de

Postęp techniczny w przypadku zbiorników na olej opałowy szybko następuje. Zbiorniki z tworzywa sztucznego od WERIT są dwuścienne i mają przez to zintegrowaną wanienkę zbiorczą. Tym samym unika się murowania i osłony ochronnej w przestrzeni zbiornika. Dodatkowo zbiorniki bezpieczeństwa Techno są wyposażone w pieczęć Q3. 

Ma to liczne korzyści dla klientów: 

  • izolacja zapachów 
  • stabilność kształtowa 
  • odporność na promienie UV 
Obszary zamieszkałe

Wymogi na obszarach ochrony wód są bardzo różne, zależnie od urzędu. Rekomendujemy wcześniej wyjaśnić to z regionalnym urzędem wodnym. Zasadniczo dwuścienne zbiorniki bezpieczeństwa WERIT mogą być ustawiane także na obszarach ochrony wód.

Tak, nie stanowi to problemu. Nasze dwuścienne zbiorniki bezpieczeństwa w wersji powodziowej są dopuszczalne do wysokości zalania 3,5 metrów. Jest to maksymalna możliwa wysokość, jaką może osiągnąć zbiornik oleju opałowego z tworzywa sztucznego.

Tak, nasze dwuścienne zbiorniki bezpieczeństwa można ustawiać w strefach trzęsienia ziemi 1-3. Zależnie od strefy trzęsienia ziemi występuje odpowiedni zbiornik WERIT. Dodatkowo potrzeba odpowiedniej maty antypoślizgowej do położenia pod zbiornikiem bezpieczeństwa.