Kontakt bezpośredni

+48 71 336 25 95

WERIT

Ochrona danych osobowych

I. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia podstawowego w sprawie ochrony danych i innych krajowych ustaw o ochronie danych krajów członkowskich i pozostałych regulacji ochrony jest firma:

WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG
Kölner Straße 59a
D-57610 Altenkirchen
Deutschland

E-Mail:  infonoSpam@werit.eu
Strona internetowa: www.werit.eu

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz ekspert ds. ochrony danych dostępny jest pod mailem datenschutznoSpam@werit.eu lub pod naszym adresem pocztowym "konieczny jest dopisek inspektor ochrony danych".

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko wówczas, kiedy jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i dostępności naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników następuje regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek występuje w takich przypadkach, w których wcześniejsze uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn rzeczywistych i możliwe jest przetwarzanie danych przez przepisy ustawowe.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Kiedy występujemy o zgodę danej osoby na procesy przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a  europejskiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (RODO) stanowi w tym zakresie podstawę prawną.

Przy przetwarzaniu danych osobowych, które są konieczne do wypełnienia umowy, której strona jest podmiotem danych, art. 6, ust. 1, lit. b) RODO stanowi podstawę prawną. Dotyczy to także procesów przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzania działań przedumownych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, art. 6, ust. 1, lit. c RODO stanowi podstawę prawną. 

W przypadku, kiedy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, art. 6, ust. 1, lit. d RODO stanowi podstawę prawną.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne w celu zachowania uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i interesy, prawa podstawowe i swobody podstawowe podmiotu danych nie przeważają nad tym pierwszym wymienionym interesem, art. 6, ust. 1, lit. f RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania.

3. Kasowanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe podmiotu danych będą kasowane lub blokowane, jeśli przestanie występować cel zapisu. Zapis może następować oprócz tego wówczas, kiedy zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach prawa unijnego, ustawach lub pozostałych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Zapis lub kasowanie danych następuje także wówczas, kiedy okres zapisu wymagany przez wymienione normy upłynie, chyba że występuje konieczność dalszego zapisu danych w celu zawarcia umowy lub wypełnienia umowy.

4. Angażowanie usługodawców

Do świadczenia wymienionych usług i do przetwarzania danych angażujemy usługodawcę: 

 • do hostingu naszej strony internetowej w bezpiecznym centrum komputerowym 
 • wysyłki pocztowej lub elektronicznej, reklamy
 • realizacji wydarzeń i konkursów 
 • utrzymania i konserwacji oprogramowania i sprzętu 

Usługodawcy przetwarzają dane w ramach tak zwanego przetwarzania na zlecenie, artykuł 28 RODO wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących regulacji ochrony danych. Wszyscy usługodawcy zostali przez nas starannie wybrani i otrzymują dostęp do danych osobowych tylko w zakresie i tylko na czas, które są konieczne do świadczenia usług lub wyrazili Państwo odpowiednią zgodę w zakresie korzystania z danych.

Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), będziemy o tym informować.

IV. Udostępnienie strony internetowej i przygotowywanie plików dziennika
1. Cel i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system rejestruje w sposób zautomatyzowany dane i informacje z systemu komputerowego wysyłającego zapytanie komputera.
Zbierane są wymienione dane:

 1. Informacje o typie przeglądarki i stosowanej wersji 

 2. System operacyjny użytkownika 

 3. Dostawca usług internetowych użytkownika 

 4. Adres IP użytkownika 

 5. Data i godzina dostępu 

 6. Strony internetowe, z których system użytkownika dostał się na naszą stronę internetową 

 7. Strony internetowe, które są wywoływane przez system użytkownika poprzez naszą stronę internetową 

Dane są zapisywane również w plikach dziennika naszego systemu. Zapis tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika nie następuje.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego zapisu danych i plików dziennika jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowy zapis adresu IP przez system jest konieczny, aby możliwe było realizowanie wysyłki strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu konieczne jest trwałe zapisanie adresu IP użytkownika na czas sesji.

Zapis w plikach dziennika następuje w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Oprócz tego dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniki informacyjnej. Przetwarzanie danych w celach marketingowych w tym kontekście nie następuje.

W tych celach występuje nasz uprawniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f RODO. 

4. Czas zapisu

Dane są kasowane, kiedy nie będą już potrzebna do osiągnięcia celu ich zbierania. W przypadku rejestrowania danych do udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku danych w plikach dziennika nastąpi to najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Możliwy jest dodatkowy zapis. W takim przypadku adresy IP użytkowników są kasowane lub przetwarzane tak, aby przyporządkowanie wywołującego je klienta nie było możliwe.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Rejestrowanie danych dla udostępnienia strony internetowej i zapis danych w plikach dziennika są konieczne dla eksploatacji strony internetowej. Ze strony użytkownika nie występuje możliwość sprzeciwu.

V. Stosowanie ciasteczek
1. Cel i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa stosuje ciasteczka. Ciasteczka to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik otworzy stronę internetową, ciasteczko może być zapisywane w systemie operacyjnym użytkownika. To ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym otwarciu strony internetowej.

Stosujemy ciasteczka, aby zwiększyć przyjazność dla użytkownika naszej strony internetowej. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby otwierana przeglądarka mogła być identyfikowana także po zmianie strony.

W ciasteczkach zapisywane i przesyłane są wymienione dane:

 1. Ustawienia języka 

 2. Informacje o logowaniu

Oprócz tego stosujemy na naszej stronie internetowej ciasteczka, które umożliwiają analizę aktywności internetowej użytkownika. W ten sposób możliwe jest przekazywanie wymienionych danych: 

 1. Wprowadzone wyszukiwane pojęcia 

 2. Częstotliwość otwarcia strony 

 3. Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są poddawane pseudonimizacji poprzez rozwiązania techniczne. Dlatego przyporządkowanie danych do otwierającego je użytkownika nie jest możliwe. Dane takie nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Po otwarciu naszej strony internetowej użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o zastosowaniu ciasteczek w celach analitycznych i wskazuje się na te oświadczenie o ochronie danych.  W tym kontekście następuje także wskazanie o tym jak można przerwać zapis ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu ciasteczek to art. 6, ust. 1, lit. f RODO. 

3. Cel przetwarzania danych

Cel stosowania koniecznych technicznie ciasteczek to uproszczenie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie być oferowane bez zastosowania ciasteczek. Dla nich konieczne jest, kiedy przeglądarka jest ponownie wykrywana także po zmianie stron. 

Do wymienionych zastosowań potrzebujemy ciasteczek:

 1. Oznaczanie wyszukiwanych pojęć i adresu IP 
 2. Data i godzina zapytania 
 3. Różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) 
 4. Zawartość żądania (konkretna strona) 
 5. Status dostępu / Kod statusu HTTP 
 6. Odebrana ilość danych 
 7. Strona internetowa, z której nastąpiło żądanie 
 8. Przeglądarka 
 9. System operacyjny i jego interfejs 
 10. Język i wersja oprogramowania przeglądarki 

Dane użytkownika zebrane przez konieczne technicznie ciasteczka nie są stosowane do przygotowywania profili użytkownika.

Stosowanie ciasteczek do analizy następuje w celu polepszenia jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Za sprawą ciasteczek do analizy dowiadujemy się, jak używana jest strona internetowa i możemy stale optymalizować naszą ofertę.
W tych celach występuje nasz uprawniony interes przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

4. Czas zapisu, możliwość sprzeciwu i usuwania

Ciasteczka są zapisywane na komputerze użytkownika i stamtąd są przenoszone informacje na naszą stronę. Użytkownik ma pełną kontrolę nad zastosowaniem ciasteczek. Dzięki zmianie ustawień w przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć przenoszenie ciasteczek. Już zapisane ciasteczka można w każdej chwili usunąć. Może to następować w sposób zautomatyzowany. Jeśli ciasteczka do naszej strony internetowej zostaną zdezaktywowane, być może nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie z funkcji strony internetowej.

VI. Newsletter
1. Cel i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej występuje możliwość subskrybowania bezpłatnego newslettera. Przy zgłaszaniu się do newslettera dane są przenoszone z maski wpisywania do nas.

 1. Nazwisko i imię 
 2. Nagłówek 
 3. Obszar zainteresowań

Oprócz tego zbierane są dodatkowe dane przy logowaniu:

 1. Adres IP komputera wywołującego 
 2. Data i godzina rejestracji 

Do przetwarzania danych w ramach procesu logowania pozyskiwana jest zgoda użytkownika i wskazuje się na oświadczenie o ochronie danych.

W związku z przetwarzaniem danych przy wysyłce newslettera nie następuje przekazywanie danych osobowych do osób trzecich. Dane są stosowane wyłącznie do wysyłki newslettera.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych po zalogowaniu do newslettera przez użytkownika to występowanie zgody użytkownika, art. 6, ust. 1 lit. a RODO.

Podstawa prawna dla wysyłki newslettera wskutek sprzedaży towarów lub usług to § 7, ust. 3 UWG.

3. Cel przetwarzania danych

Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy dostarczaniu newslettera.

Zbieranie pozostałych danych osobowych w ramach procesu logowania służy uniemożliwieniu nadużycia usług lub stosowanego adresu e-mail.

4. Czas zapisu

Dane są kasowane, kiedy nie będą już potrzebna do osiągnięcia celu ich zbierania. Adres e-mail użytkownika jest zapisywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

Pozostałe zebrane w ramach procesu logowania dane osobowe są z reguły kasowane po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez danego użytkownika. Do tego celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

Umożliwia się przez to również odwołanie wydanej zgody na zapis danych osobowych zebranych podczas logowania.

VII. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail
1. Cel i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej występuje formularz kontaktowy, który może być stosowany do elektronicznego nawiązania kontaktu. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do maski wprowadzania są do nas przewożone i zapisywane. Takie dane to:

 • nazwa firmy 
 • imię, nazwisko
 • adres e-mail lub numer telefonu 
 • wybranej osoby

W momencie wysyłki wiadomości zapisywane są oprócz tego poszczególne dane:

 1. Adres IP użytkownika 
 2. Data i godzina rejestracji 

Do przetwarzania danych w ramach procesu wysyłania pozyskiwana jest zgoda użytkownika i wskazuje się na oświadczenie o ochronie danych. 
Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu przez podany adres mailowy. W takim przypadku zapisywane są przekazane z mailem dane osobowe użytkownika.

W tym kontekście nie następuje przekazywanie danych osobom trzecim. Dane są stosowane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych to występowanie zgody użytkownika, art. 6, ust. 1 lit. a RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych, które są przekazywane w ramach wysyłki maila, to art. 6, ust. 1, lit. f RODO.
Jeśli e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu mailem występuje także tutaj wymagany uzasadniony interes przetwarzaniem danych.

Pozostałe przetwarzane podczas procesu wysyłania dane osobowe służą uniemożliwieniu nadużycia formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów techniki informacyjnej.

4. Czas zapisu

Dane są kasowane, kiedy nie będą już potrzebna do osiągnięcia celu ich zbierania. Dla danych osobowych z maski wprowadzania danych formularza kontaktowego i tych, które zostały wysłane mailem, jest to przypadek, kiedy dana konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersacja zostaje zakończona wówczas, kiedy na podstawie okoliczności można określić, że dany stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony.

Dodatkowo zebrane podczas procesu wysyłki dane osobowe są z reguły kasowane po upływie siedmiu dni. 

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail, w każdej chwili może sprzeciwić się zapisowi jego danych osobowych.  W takim przypadku nie można kontynuować konwersacji.

O sprzeciwie mogą nas Państwo informować w każdej chwili przy użyciu danych kontaktowych, podanych w § 1.

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w ramach nawiązanego kontaktu, są w tym przypadku kasowane.

VIII. Publikowanie ogłoszeń o pracę / aplikowanie online
1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo możliwość przesyłania nam dokumentów aplikacyjnych mailem lub pocztą.
Dane aplikacyjne będą przetwarzane przez naszą jednostkę główną.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów jest § 26 federalnej ustawy o ochronie danych. 

3. Cel przetwarzania danych

Dane są zbierane elektronicznie i przetwarzane w celach realizacji procedury aplikacyjnej. Jeśli po Państwa aplikacji zostanie zawarta umowa zatrudnienia, Państwa przesyłane dane mogą być zapisywane w celach procesów organizacyjnych i administracyjnych w Państwa aktach osobowych przy uwzględnieniu odnośnych przepisów prawnych.

Przetwarzanie następuje wyłącznie w Niemczech.

4. Czas zapisu

Dane są kasowane, kiedy nie będą już potrzebna do osiągnięcia celu ich zbierania. Dla danych osobowych z maski wprowadzania danych formularza kontaktowego i tych, które zostały wysłane mailem, jest to przypadek, kiedy dana konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersacja zostaje zakończona wówczas, kiedy na podstawie okoliczności można określić, że dany stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Ubiegający się w każdej chwili w ramach danego postępowania aplikacyjnego ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych ubiegającego się. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail, w każdej chwili może sprzeciwić się zapisowi jego danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować konwersacji.

Usuwanie przekazanych przez Państwa danych następuje po odrzuceniu aplikacji automatycznie w ciągu sześciu miesięcy od przekazania informacji o odrzuceniu. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy ze względu na wymogi ustawowe (przykładowo obowiązek dokumentowania według ustawy o równym traktowaniu) konieczne jest dłuższe przechowywanie lub kiedy jednoznacznie wyrazili Państwo zgodę na dłuższe zapisywanie w naszej bazie danych. Ubiegający się ma w każdej chwili prawo do informacji, korygowania, kasowania swoich danych.

IX. Analiza treści internetowych przez Google Analytics

(1) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych od Google Inc. („Google"). Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Utworzone przez ciasteczko informacje dotyczące Państwa korzystania z danej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji na tej stronie internetowej Państwa adres IP w krajach członkowskich UE lub w innych krajach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie odpowiednio skracany. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika danej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić korzystanie z danej strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach na stronach internetowych i aby świadczyć inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu administratorowi strony internetowej.

(2) Przekazywany przez Google Analytics adres IP Państwa przeglądarki nie będzie przechowywany razem z innymi danymi Google.

(3) Mogą Państwo uniemożliwić zapis ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak,że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych utworzonych przez ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?%20hl=pl.

(4) Ta strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizelp()“. Przez to adresy IP są przekazywane w postaci skróconej i nie jest możliwe ich powiązanie z danymi osobami. Jeśli poprzez zebrane dane możliwe jest powiązanie z daną osobą, zostaje ono natychmiast wykluczone i dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

(5) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i aby możliwa była jej regularna optymalizacja. Poprzez zebrane statystyki możemy polepszyć naszą ofertę i sprawić, że będzie ona bardziej interesująca dla użytkowników. W sytuacjach wyjątkowych, w których dane osobowe są przesyłane do USA, Google podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, ust. 1, s. 1, lit. f RODO, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(6) Informacje o oferencie trzecim:
Google Dublin, Google Ireland Ltd. 
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Irlandia
Faks: +353 (1) 436 1001

http://www.google.com/analytics/terms/de.html;
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html;
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ta strona stosuje Google Analytics do analizy przepływu użytkowników niezależnie od urządzeń, którą przeprowadza się poprzez User-ID. Można dezaktywować analizę użytkowania niezależnie od urzdzeń na swoim koncie klienta w „Moje dane", „Dane osobowe”.

IX. Analiza treści internetowych przez Google Analytics

(1) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych od Google Inc. („Google"). Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Utworzone przez ciasteczko informacje dotyczące Państwa korzystania z danej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji na tej stronie internetowej Państwa adres IP w krajach członkowskich UE lub w innych krajach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie odpowiednio skracany. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika danej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić korzystanie z danej strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach na stronach internetowych i aby świadczyć inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu administratorowi strony internetowej.

(2) Przekazywany przez Google Analytics adres IP Państwa przeglądarki nie będzie przechowywany razem z innymi danymi Google.

(3) Mogą Państwo uniemożliwić zapis ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak,że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych utworzonych przez ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?%20hl=pl.

(4) Ta strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizelp()“. Przez to adresy IP są przekazywane w postaci skróconej i nie jest możliwe ich powiązanie z danymi osobami. Jeśli poprzez zebrane dane możliwe jest powiązanie z daną osobą, zostaje ono natychmiast wykluczone i dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

(5) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i aby możliwa była jej regularna optymalizacja. Poprzez zebrane statystyki możemy polepszyć naszą ofertę i sprawić, że będzie ona bardziej interesująca dla użytkowników. W sytuacjach wyjątkowych, w których dane osobowe są przesyłane do USA, Google podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, ust. 1, s. 1, lit. f RODO, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

X. Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych

(1) Obecnie stosujemy następujące wtyczki do mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, Xing. Korzystamy z tak zwanego podwójnego kliknięcia. Oznacza to, że jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, początkowo zasadniczo żadne dane osobowe nie są przesyłane do oferentów wtyczek. Oferenta wtyczki można poznać po oznaczeniu na ramce w postaci litery początkowej lub logotypu. Dajemy Państwu możliwość komunikowania się danym przyciskiem bezpośrednio z oferentem wtyczki. Tylko po kliknięciu oznaczonego pola i jego aktywacji, oferent wtyczki otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. Oprócz tego przesyłane są dane podane wyżej w punkcie V tego oświadczenia. W przypadku Facebooka i Xing według danych określonego oferenta w Niemczech adres IP jest poddawany anonimizacji natychmiast po zebraniu danych. Poprzez aktywację wtyczki dane osobowe są przesyłane oferentowi wtyczki i są tam zapisywane (w przypadku amerykańskich oferentów w USA). Ponieważ oferent wtyczki wykonuje zbieranie danych zwłaszcza przez ciasteczka, rekomendujemy Państwo, aby przed kliknięciem na szarą ramkę skasować wszystkie ciasteczka w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Nie mamy wpływu na zebrane dane i procesy przetwarzania danych ani nie są nam znane pełny zakres zbierania danych, cele przetwarzania i terminy zapisu. Także w kwestii usuwania zebranych danych przez oferentów wtyczek nie są nam dostępne żadne informacje.

(3) Oferent wtyczki zapisuje zebrane dane jako profile użytkownika i korzysta z nich w celach reklamy, badań rynku i/lub odpowiedniego do potrzeb ukształtowania danej strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzania zwłaszcza (także dla niezalogowanych użytkowników) dla przedstawienia reklamy zależnej od zapotrzebowania i do informowania innych użytkowników społeczności internetowej o aktywnościach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu w odniesieniu do tworzenia takich profili użytkownika, przy czym, aby z niego skorzystać, muszą Państwo zwrócić się do danego oferenta wtyczki. Poprzez wtyczkę dajemy Państwu możliwość interakcji ze społecznościami internetowymi i innymi użytkownikami, tak że polepszamy naszą ofertę i możemy zwiększyć jej atrakcyjność dla użytkownika. Podstawą prawną dla korzystania z wtyczek jest art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f) RODO.

(4) Przesyłanie danych następuje niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u oferenta wtyczki i są tam Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u oferenta wtyczki, Państwa zebrane dane są bezpośrednio przyporządkowywane istniejącemu kontu użytkownika u oferenta wtyczek. Jeśli nacisną Państwo aktywowany przycisk i np. skorzystają z linku do strony, oferent wtyczek zapisuje także tę informację w Państwa koncie użytkownika i publicznie dzieli się Państwa danymi kontaktowymi. Rekomendujemy regularne wylogowywanie się po korzystaniu ze społeczności internetowej, zwłaszcza przed aktywacją przycisków, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do profili u oferenta wtyczek. 

(5) Dodatkowe informacje dotyczące celowości i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez oferenta wtyczek znajdą Państwo w dołączonych oświadczeniach o ochronie danych tych oferentów. Zawarte są tam także dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej.

(6) Adresy danych oferentów wtyczek i URL z informacjami o ochronie danych:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;
http://www.facebook.com/help/186325668085084;
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
Facebook przedłożył do osłony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
Google przedłożył do osłony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
Twitter przedłożył do osłony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

XI. Integrowanie filmów YouTube

(1) W naszej ofercie online zawarliśmy filmy YouTube, które były zapisywane na www.YouTube.com i możliwe było bezpośrednie odtwarzanie ich z naszej strony internetowej. W tym celu następuje pełna integracja w „rozszerzonym trybie ochrony danych", tzn. że żadne dane nie są przenoszone przeze mnie jako użytkownika YouTube , kiedy filmy nie są odtwarzane. Dopiero po odtworzeniu tych filmów, dane podane w punkcie 2 będą przenoszone. Nie mamy wpływu na transmisję danych.

(2) Poprzez wizytę na stronie internetowej YouTube otrzymuje informację, że otworzyli Państwu odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Oprócz tego przesyłane są dane podane w punkcie V tego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które się Państwo logują, czy też nie istnieje takie konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio Państwa kontu. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania Państwa profilu w YouTube, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i korzysta z nich w celach reklamy, badań rynku i/lub odpowiedniego do potrzeb ukształtowania danej strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzania zwłaszcza (także dla niezalogowanych użytkowników) dla realizowania reklamy zależnej od zapotrzebowania i do informowania innych użytkowników społeczności internetowej o aktywnościach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu w odniesieniu do tworzenia takich profili użytkownika, przy czym, aby z niego skorzystać, muszą Państwo zwrócić się do YouTube. 

(3) Dodatkowe informacje dotyczące celowości i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez YouTube znajdą Państwo w oświadczeniach o ochronie danych. Zawarte są tam także dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google przetwarza również Państwa dane osobowe w USA i przesłał je do osłony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Prawa podmiotu danych

Jeśli dane osobowe są przez Państwa przetwarzane, są Państwo podmiotem danych w powyższym rozumieniu RODO i masz następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej.

1. Prawo do informacji

Można domagać się od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy dane osobowe, które dotyczą podmiotu danych, są przez nas przetwarzane.

Jeśli występuje tego rodzaju przetwarzanie, można domagać się odo osoby odpowiedzialnej wymienionych informacji.

 1. cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

 2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane; 

 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, w stosunku do których ujawniono dane osobowe lub zostaną ujawnione dane osobowe 

 4. planowany czas zapisu danych osobowych lub, jeśli konkretne dane są niemożliwe, kryteria określenia czasu zapisu; 

 5. występowanie prawa do korygowania lub kasowania określonych danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa sprzeciwu przeciw przetwarzaniu; 

 6. występowanie prawa do zażalenia w urzędzie nadzoru;

 7. wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane przez daną osobę; 

 8. występowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie z profilingiem według art. 22, ust. 1 i 4 RODO i - co najmniej w tych przypadkach - zaawansowane informacje o zaangażowanej logice i szerokości nośnej i zakładanemu oddziaływaniu tego rodzaju przetwarzania na daną osobę.

Przysługuje Państwu prawo do domagania się informacji o tym, czy dane osobowe były przekazywane do kraju trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej. W tym kontekście można domagać się tego, aby podawać odpowiednie gwarancje zgodnie z art, 46 RODO w związku z przekazywaniem.

2. Prawo do korygowania

Mają Państwo prawo do korygowania i/lub uzupełniania danych przed osobą odpowiedzialną, o ile przetworzone dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest niezwłocznie wprowadzić korektę.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na wymienionych warunkach można żądać ograniczenia przetwarzania określonych danych osobowych: 

 1. jeśli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych, co umożliwi osobie odpowiedzialnej kontrolę prawidłowości danych osobowych; 
 2. przetwarzanie jest nieuzasadnione i odmówisz kasowania danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia zastosowania danych osobowych. 
 3. osoba odpowiedzialna nie potrzebuje dłużej danych do celów przetwarzania. Jeśli jednak potrzebują ich Państwo do dochodzenia, zgłaszania lub obrony roszczeń lub 
 4. jeśli złożyli Państwo sprzeciw przeciw przetwarzaniu według art. 21, ust. 1 RODO i nie stwierdzono jeszcze, czy uprawnione powody osoby odpowiedzialnej przekraczają Państwa powody. 

Jeśli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, te dane, niezależnie od ich zapisu, mogą być przetwarzane tylko po uzyskaniu Państwa zgody lub przetwarzane do dochodzenia, zgłaszania lub obrony roszczeń lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów ważnego interesu publicznego Unii lub kraju członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania jest ograniczone zgodnie z warunkami, będą Państwo informowani przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do kasowania

a) Obowiązek kasowania

Mogą Państwo żądać od osoby odpowiedzialnej, aby dotyczące Państwa dane osobowe były kasowane niezwłocznie i osoba odpowiedzialna jest zobowiązana niezwłocznie kasować te dane, o ile występuje jeden z wymienionych powodów:

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już konieczne do celów, do których były zbierane i lub przetwarzane w pozostały sposób. 
 2. Odwołują Państwo swoją zgodę, która opierała się na rozporządzeniu według art. 6, ust. 1, lit .A lub rodzaj art. 9, ust. 2 lit. a i brakowało innej podstawy prawnej do przetwarzania. 
 3. Składają Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w stosunku do przetwarzania i nie występują priorytetowe uprawnione powody przetwarzania lub składają Państwo zgodnie z art. 21, ust. 2 RODO sprzeciw przeciw przetwarzaniu. 
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe zostały nieprawidłowo przetworzone. 
 5. Kasowanie dotyczących Państwa danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna. 
 6. Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane z odniesieniem do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego według art. 8, ust. 1 RODO.

b) Informacja do osób trzecich

Jeśli osoba odpowiedzialna przedstawiłaby Państwu odnośne dane osobowe i jest ona odpowiedzialna według art. 17, ust. 1 RODO za ich skasowanie, podejmuje przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji odpowiednie działania, także techniczne, aby poinformować osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, że Państwo jako podmiot danych domagali się od Państwa kasowania wszystkich linków do danych osobowych lub kop iub replikacji takich danych osobowych. 

c) Wyjątki

Prawo do kasowania nie występuje, kiedy konieczne jest przetwarzanie.

 1. do zgłaszania prawa do swobodnego wypowiadania się i informacji; 
 2. do wypełniania zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub krajami członkowskimi, któremu podlega osoba odpowiedzialna lub do respektowania zadania, które pozostaje w publicznym interesie lub następuje poprzez typowe siły na tym odcinku, które przekazano osobie odpowiedzialnej.   
 3. z powodów publicznego interesu w zakresie zdrowia publicznego według art. 9, ust. 2, lit. h i i i art. 9, ust. 3 RODO; 
 4. dla występującego w interesie publicznym celu archiwizacji lub historycznego celu badań lub w celach statystycznych według. art. 89, ust. 1 RODO, o ile podane w punkcie a) prawo uniemożliwia osiągnięcie celów przetwarzania 
 5. lub poważnie je ogranicza lub 
 6. do dochodzenia, zgłaszania lub obrony roszczeń prawnych.
5. Prawo do informowania

Jeśli skorzystali Państwo z prawa do korygowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania w stosunku do osoby odpowiedzialnej, jest ona zobowiązana poinformować wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe, o takim korygowaniu lub usuwaniu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest połączone z niewspółmiernym nakładem.

Przysługuje Państwu w stosunku do osoby odpowiedzialnej prawo do informowania przez tych odbiorców.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymywać dotyczące Państwa dane osobowe, ktore zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej, w strukturalnym, popularnym i odczytywanym maszynowo formacie. Oprócz tego mają Państwo prawo przekazywać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez ograniczenia przez osobę odpowiedzialną, której przekazano dane osobowe, jeśli 

 1. przetwarzanie wynika ze zgody zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a RODO lub art. 9, ust. 2, lit. a RODO lub z umowy według art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i 
 2. przetwarzanie następuje przy użyciu technik zautomatyzowanych.

Przy zgłaszaniu tego prawa możliwe jest oprócz tego spowodowanie, że dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane przez osobę odpowiedzialną innej osobie odpowiedzialnej, jeśli jest to technicznie możliwe. Swobody i prawa innych osób nie mogą zostać przez to ograniczone.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które są konieczne do wypełnienia zadania, które pozostają w interesie publicznym lub następuje poprzez użycie uprawnień, które zostały przekazane osobie odpowiedzialnej.

7. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych, ze względów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, które następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e lub lit. f RODO, ze skutkiem na przyszłość; dotyczy to także profilowania opartego na tych regulacjach.

Obosa odpowiedzialna nie będzie wówczas przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że występują powody przetwarzania wymagające ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

Jeśli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych w celach tego rodzaju reklamy; dotyczy to także profilowania, jeśli ma to związek z tego rodzaju reklamą bezpośrednią.

Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

Mają Państwo możliwość zastosowania w związku z korzystanie z usług spółki informacyjnej - niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - z prawa sprzeciwu przy użyciu zautomatyzowanych sposobów, przy których stosowane są specyfikacje techniczne.

O sprzeciwie w sprawie reklamy mogą nas Państwo informować w każdej chwili przy użyciu danych kontaktowych, podanych w § 1.

8. Prawo do odwołania oświadczenia dotyczącego ochrony danych

W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na stosowanie swoich danych w celach komercyjnych. Odwołanie można skierować pisemnie lub przez e-mail na wyżej podany adres kontaktowy. Można też wylogować się na danej platformie określonego serwisu lub przez konto klienta i wycofać swoją zgodę. Jeśli wypisują się Państwo z tylko poszczególnych usług (np. określony program klienta), rejestracje do innych serwisów i ewentualnie udzielone zgody obowiązują w odpowiedniej reklamie.

Wycofanie udzielonej zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania do odwołania.

9. Zautomatyzowane decydowanie w danym przypadku, włącznie z profilingiem

Mają Państwo prawo, aby nie podlegać wyłącznie decyzji na bazie automatycznego przetwarzania danych, włącznie z profilingiem, która ma w stosunku do Państwa działanie prawne lub w inny sposób ma negatywne oddziaływanie. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja 

 1. jest konieczna do zawarcia lub wypełnienia umowy między Państwem a osobą odpowiedzialną, 
 2. na podstawie przepisów prawnych Unii lub krajów członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, jest dopuszczalne i działania odpowiednie do przepisów prawnych w zakresie zachowania swoich praw i obowiązków i uzasadnionego interesu lub 
 3. następuje z jednoznaczną zgodą.

Jednak te decyzje nie dotyczą szczególnie kategorii danych osobowych według art. 9, ust. 1 RODO, o ile nie obowiązuje art. 9, ust. 2, lit. q lub g RODO i podjęto odpowiednie działania w zakresie ochrony praw i obowiązków i danych uzasadnionych interesach.

W odniesieniu do przypadków wymienionych w (1) i (3) osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie działania w celu zachowania praw i swobód i uprawnionych interesów,do czego należy co najmniej prawo do oddziaływania na osobę ze strony osoby odpowiedzialnej, do przedstawiania własnego punktu widzenia i do zaskarżenia decyzji.

Obecnie nie podejmujemy decyzji, które wynikałyby wyącznie z automatyzowanego przetwarzania - włącznie z profilingiem.

10. Prawo do złożenia zażalenia w organie nadzoru

Niezależnie od innego środka administracyjnego lub sądowego, mają Państwo prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym, zwłaszcza w państwie członkowskim miejsca ustawienia, miejsca pracy lub miejsca rzekomego naruszenia, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza dane osobowe według RODO.

Urząd nadzoru, w którym złożono zażalenie, informuje składającego zażalenia stanie i wynikach zażalenia włącznie z możliwością sądowego środka odwoławczego według art. 78 RODO. 

XIII. Adnotacja

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych oferentów, dla których nie występuje oświadczenie o ochronie danych.

Strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych („linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności danego operatora stron. Przy powiązaniu linków zewnętrznych, nie są podawane żadne naruszenia prawne. Oferent nie ma wpływu na aktualne i przyszłe wykonanie stron z linkami. Ciągły nadzór linków zewnętrznych nie jest odpowiedni dla oferenta bez konkretnych wskazań dotyczących naruszenia prawa. W razie występowania przyczyn prawnych dane zewnętrzne linki niewłocznie są kasowane.