Přímý kontakt

+42 770 694 004

WERIT

Ochrana Údajů

I. Kontaktní údaje odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů o ochraně údajů členských zemí, jakož i ostatních ustanovení týkajících se ochrany údajů je firma:

WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG
Kölner Straße 59a
57610 Altenkirchen 
Německo

E-Mail:  infonoSpam@werit.eu
Webové stránky: www.werit.eu

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese datenschutznoSpam@werit.eu nebo na naší poštovní adresa přidáním dodatku „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

III. Všeobecné informace ke zpracování údajů
1. Nakládání se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně pouze, pokud je to nutné pro poskytnutí funkční webové stránky, jakož i našeho obsahu a služeb. Ke zpracování osobních údajů našich uživatelů dochází z pravidla pouze po souhlasu uživatele. Výjimka platí v takových případech, při nichž předchozí získání souhlasu není možné z věcných důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy. 

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud pro postupy zpracování osobních údajů získáme souhlas dotčené osoby, platí jako jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) EU.

Při zpracování osobních údajů, které je nutné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, platí jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí i pro postupy zpracování, které jsou nutné k provádění předsmluvních opatření.

Pokud je nutné zpracování osobních údajů ke splnění právního závazku, kterému naše firma podléhá, platí jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V případě, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, platí jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Pokud je zpracování nutné k zachování oprávněného zájmu naší firmy nebo třetí osoby a zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevazují nad shora jmenovaným zájmem, pak pro zpracování údajů jako právní základ platí čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Vymazání údajů a trvání uchovávání

Osobní údaje dotčené osoby se vymažou nebo zablokují, jakmile pomine účel pro uchovávání. K uložení může kromě toho dojít, když to stanovuje evropský nebo národní zákonodárce v unijních právních nařízeních, zákonech a ostatních přepisech, jimž odpovědná osoba podléhá. K zablokování nebo vymazání údajů dochází také tehdy, když uplyne lhůta pro uchování, kterou předepisují zmíněné normy, ale pouze v tom případě, že existuje nezbytnost pro další uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy. 

4. Využití poskytovatelů služeb

Pro poskytování následujících služeb a pro zpracovávání vašich údajů využíváme poskytovatele služeb:

 • pro hosting našich webových stránek v zabezpečeném výpočetním středisku
 • pro poštovní a elektronické rozesílání reklamy
 • pořádání akcí a soutěží
 • péči a údržbu softwaru a hardwaru 

Poskytovatelé služeb zpracovávají údaje v rámci tzv. článku Zpracování objednávky. 28 GDPR výhradně na náš pokyn a zavázali se k dodržování platných ustanovení o ochraně údajů. Veškeré poskytovatele služeb vybíráme pečlivě a získávají přístup k osobním údajů jen v rozsahu a na dobu nezbytnou k poskytnutí služby, resp. do té míry, do jaké jste jim dali souhlas s použitím údajů.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o tom informovat. 

IV. Poskytnutí webových stránek a vypracování souborů protokolu
1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každé návštěvě našich internetových stránek náš systém automaticky získává údaje a informace z počítačového systému vyvolávajícího počítače.
Jsou shromažďovány následující údaje:

 1. Informace o typu prohlížeče a používané verzi
 2. Operační systém uživatele
 3. Poskytovatel internetových služeb uživatele
 4. IP adresa uživatele
 5. Datum a čas vstupu na webovou stránku
 6. Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostane na naši internetovou stránku
 7. Webové stránky, které systém uživatele vyvolá přes naše webové stránky 

Údaje se rovněž ukládají do souborů protokolu našeho systému. K uchovávání těchto údajů společně s dalšími osobními údaji uživatele nedochází.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro dočasné ukládání údajů a souborů protokolu tvoří čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání IP-adresy systémem je nutné k tomu, aby se umožnilo předání webové stránky na počítač uživatele. Za tím účelem musí IP-adresa uživatele zůstat uložená na dobu trvání relace.

K ukládání souborů protokolu dochází, aby se zajistila funkčnost webové stránky. Navíc nám tyto údaje slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V této souvislosti nedochází k vyhodnocování údajů pro marketingové účely. 

To jsou důvody i pro náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

4. Doba uchovávání

Údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. V případě získávání údajů pro přípravu webových stránek se jedná o případ, kdy je příslušná relace ukončena.

V případě uchovávání údajů v souborech protokolu je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Je možné dále přetrvávající uchovávání. V tomto případě se IP-adresy uživatele vymažou nebo zcizí tak, že přiřazení vyvolávajícího klienta už není možné.

5. Možnost námitky a odstranění

Získávání údajů ke spuštění webových stránek a uchovávání údajů v souborech protokolu je povinně nutné pro provoz internetových stránek. Proto neexistují ze strany uživatele žádné možnosti námitek.

V. Používání souborů cookies
1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. je ukládá internetový prohlížeč v počítačovém systému uživatele. Když uživatel otevře nějakou webovou stránku, tak lze soubor cookie uložit v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče pro opětovném vyvolání webové stránky.

Používáme soubory cookies, aby používání našich webových stránek bylo příjemné pro uživatele. Některé prvky našich webových stránek vyžaduje, aby bylo po změně stránek možné identifikovat prohlížeč, který stránky vyvolává.

V souborech cookies se přitom ukládají a přenášejí následující údaje:

 1. Jazyková nastavení
 2. Přihlašovací informace 

Na našich webových stránkách používáme mimo to soubory cookies, které umožňují analyzovat chování uživatele při procházení stránek. Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

 1. Zadávaná vyhledávací klíčová slova
 2. Četnost vyvolání stránek
 3. Využívání funkcí webové stránky 

Údaje uživatelů shromažďované tímto způsobem jsou technickými prostředky převáděny na pseudonymní údaje. Proto už není možné přiřadit údaje uživateli, který stránky vyvolává. Údaje se neukládají společně s ostatními osobními údaji uživatelů.

Při vyvolání našich webových stránek jsou uživatelé prostřednictvím informačního banneru informováni o používání souborů cookies k analytickým účelům a odkazují na toto prohlášení o ochraně údajů. V této souvislosti se objeví také upozornění na to, že ukládání souborů cookies v nastavení prohlížeče může být zastaveno.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro zpracování osobních údajů při používání souborů cookies tvoří čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Účelem pro používání technicky nezbytných souborů cookies je to, aby se usnadnilo používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce na našich internetových stránkách nelze bez použití souborů cookies poskytnout. Pro tento účel je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránek.

Soubory cookies potřebujeme pro následující použití:

 1. Zapamatování si IP-adresy s vyhledáváním podle klíčového slova
 2. Datum a čas dotazu
 3. Rozdíl časových pásem vůči Greenwich Mean Time (GMT)
 4. Obsah požadavku
 5. Stav přístupu/stavový kód HTTP
 6. Právě přenášené množství dat
 7. Webové stránky, z nichž přišel požadavek
 8. Prohlížeč
 9. Operační systém a jeho rozhraní
 10. Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Uživatelské údaje shromažďované prostřednictvím technicky nezbytných souborů se nepoužívají ke generování uživatelských profilů.

K používání analytických souborů cookies dochází proto, abychom zlepšovali kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analytických souborů cookies se dozvídáme, jak jsou webové stránky používány a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.
To jsou důvody i pro náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uchovávání, možnost námitky a odstranění

Soubory cookies jsou ukládány na počítači uživatele a odtud jsou přenášeny na naše stránky. Proto jakožto uživatel máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookies. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookies lze kdykoliv vymazat. K tomu může dojít i automaticky. Pokud se soubory cookies pro naše webové stránky deaktivují, nemusí být už případně možné používat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

VI. Zpravodaj
1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách existuje možnost se přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje. Při přihlášení ke zpravodaji jsou nám přitom přenášeny údaje ze vstupní masky.

 1. Příjmení a jméno
 2. Oslovení
 3. Oblast zájmů 

Při přihlášení jsou k tomu shromažďovány následující údaje.

 1. IP-adresa počítače, který vyvolává stránky
 2. Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů bude v rámci postupu přihlašování získán Váš souhlas, jehož součástí bude odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

V souvislosti se zpracováním údajů pro rozesílání zpravodajů nedochází k žádnému předávání údajů třetím osobám. Údaje se používají výhradně k rozesílání zpravodaje.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro zpracování údajů po přihlášení ke zpravodaji ze strany uživatele je při poskytnutí souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právní základ pro rozesílání zpravodaje kvůli prodeji zboží nebo služeb je § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži.

3. Účel zpracování údajů

Shromažďování e-mailové adresy uživatele slouží k doručení zpravodaje.

Shromažďování ostatních osobních údajů v rámci postupu přihlašování slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy. 

4. Doba uchovávání

Údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. E-mailová adresa uživatele bude tudíž uložena tak dlouho, dokud bude aktivní přihlášení k odběru zpravodaje. 

Osobní údaje shromážděné v rámci postupu přihlašování se zpravidla vymažou v sedmidenní lhůtě.

5. Možnost námitky a odstranění

Přihlášení k odběru zpravodaje může dotčený uživatel kdykoliv vypovědět. Za tím účelem se v každém zpravodaji nachází příslušný odkaz. 

Tím se rovněž umožní odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů shromážděných během postupu přihlašování.

VII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt
1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro kontaktování naší firmy elektronickou formou. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje uvedené v zadávací masce nám budou předány a uloží se u nás. Tyto údaje jsou:

 • Název firmy
 • křestní jméno, příjmení
 • e-mailová adresa nebo telefonní číslo
 • vybraný předmět dotazu.

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží tyto údaje:

 1. IP adresa uživatele
 2. Datum a čas registrace 

Pro zpracování údajů bude v rámci postupu odesílání získán Váš souhlas, jehož součástí bude odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.
Alternativně je možné se spojit prostřednictvím e-mailové adresy, která je Vám dána k dispozici. V takovém případě se uloží osobní údaje uživatele, předané e-mailem.

V této souvislosti nedojde k předání údajů třetím osobám. Údaje se používají výhradně ke zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro zpracování údajů je při poskytnutí souhlasu uživatele představuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Právním základem pro zpracování údajů, které se v souvislosti s posíláním e-mailu přenášejí, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, je základem pro zpracování navíc ještě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pouze ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem na tom spočívá i nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. 

Ostatní osobní údaje, zpracovávané v rámci odesílání, slouží k tomu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře a zajistili bezpečnost našich systémů informačních technologií.

4. Doba uchovávání

Údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. V případě osobních údajů ze zadávací masky kontaktního formuláře a těch, které jsou zasílané e-mailem se pak jedná o tu situaci, kdy se daná konverzace s uživatelem ukončí. Konverzace je ukončena ve chvíli, kdy lze z okolností vyvodit, že dotyčnou skutečnost je možné považovat za ukončenou.

Osobní údaje shromážděné navíc během odesílání se vymažou nejpozději po sedmidenní lhůtě.

5. Možnost námitky a odstranění

Uživatel má vždy možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud uživatel s námi navazuje kontakt e-mailem, pak může uchovávání svých osobních údajů kdykoliv odvolat. V takovém případě nemusí konverzace dále pokračovat.

O své námitce nás můžete kdykoliv neformálně informovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v § 1.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu navazování kontaktu, se v tomto případě vymažou. 

VIII. Zveřejnění inzerátů na pracovní místa / on-line žádostí o zaměstnání
1. Nakládání se zpracováním osobních údajů

Máte možnost poslat nám Vaše údaje žádosti e-mailem nebo poštou. Údaje Vaší žádosti zpracuj naše ústředí.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro zpracování osobních údajů uchazeče představuje § 26 spolkového zákona na ochranu údajů. 

3. Účel zpracování údajů

Vaše údaje budeme pro účely zpracování postupu pro podání žádosti elektronicky shromažďovat a zpracovávat. Pokud po Vaší žádosti následuje uzavření pracovní smlouvy, pak můžeme Vámi poskytnuté údaje uložit do osobních souborů pro účely obvyklých organizačních a správních procesů s ohledem na příslušné právní předpisy.

Ke zpracování dochází výhradně v Německu. 

4. Doba uchovávání

Údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. V případě osobních údajů ze zadávací masky kontaktního formuláře a těch, které jsou zasílané e-mailem se pak jedná o tu situaci, kdy se daná konverzace s uživatelem ukončí. Konverzace je ukončena ve chvíli, kdy lze z okolností vyvodit, že dotyčnou skutečnost je možné považovat za ukončenou.

5. Možnost námitky a odstranění

Uchazeč má v rámci probíhajícího postupu pro podávání žádosti vždy možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud uživatel s námi navazuje kontakt e-mailem, pak může uchovávání svých osobních údajů kdykoliv odvolat. V takovém případě nemusí konverzace dále pokračovat.

Vymazání Vámi poskytnutých údajů probíhá při zamítnutí Vaší žádosti o zaměstnání automaticky šest měsíců po oznámení tohoto zamítnutí. To neplatí, pokud je na základě zákonných požadavků nutné (například důkazního břemene podle všeobecného zákona o rovném zacházení) delší uchovávání, nebo pokud jste výslovně souhlasili s delším uchováváním v naší databázi uchazečů. Uchazeč má kdykoliv právo na informování, úpravu, vymazání svých údajů.

IX. Webová analýza prostřednictvím Google Analytics

(1) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookies o Vašem užívání této webové stránky jsou z pravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP-anonymity na této webové stránce, Vaši IP adresu Google (pouze však v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru) předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání těchto webových stránek, pro vytváření hlášení o aktivitě webových stránek a nabízení dalších služeb provozovateli webových stránek, které jsou spojené s využíváním webových stránek a internetu.

(2) IP-adresa přenášená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nejsou slučovány s jinými údaji společnosti Google.

(3) Ukládání souborů cookies můžete zabránit nastavením svého softwaru pro internetové prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat některé funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování údajů spojených s užíváním internetové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

(4) Tyto webové stránky využívá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()". IP-adresa se pak dále zpracovává ve zkrácené verzi, čímž je vyloučené její propojení s konkrétní osobou Pokud dojde přes Vámi shromážděné údaje k odkazu na osobu, ten se okamžitě vyloučí, a osobní údaje se ihned smažou.

(5) Pro analýzu našich webových stránek a jejich pravidelné vylepšování využíváme Google Analytics. Díky získaným statistikám můžeme vylepšovat nabídku a upravovat ji tak, aby byla pro Vás, coby uživatele, zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google podrobila štítu o ochraně údajů mezi EU-USA podle odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(6) Informace jiných poskytovatelů:
Google Dublin, Google Ireland Ltd. 
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Irsko
Fax: +353 (1) 436 1001

http://www.google.com/analytics/terms/de.html;
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html;
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tyto webové stránky používají Google Analytics navíc k analýze toků návštěvníků pomocí více nástrojů, která se provádí prostřednictvím uživatelského ID. Ve své zákaznickém účtu v části „Moje údaje“, „osobní údaje“ můžete deaktivovat analýzu Vašeho používání pomocí více nástrojů.

IX. Webová analýza prostřednictvím Google Analytics

(1) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookies o Vašem užívání této webové stránky jsou z pravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP-anonymity na této webové stránce, Vaši IP adresu Google (pouze však v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru) předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání těchto webových stránek, pro vytváření hlášení o aktivitě webových stránek a nabízení dalších služeb provozovateli webových stránek, které jsou spojené s využíváním webových stránek a internetu.

(2) IP-adresa přenášená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nejsou slučovány s jinými údaji společnosti Google.

(3) Ukládání souborů cookies můžete zabránit nastavením svého softwaru pro internetové prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat některé funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování údajů spojených s užíváním internetové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

(4) Tyto webové stránky využívá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()". IP-adresa se pak dále zpracovává ve zkrácené verzi, čímž je vyloučené její propojení s konkrétní osobou Pokud dojde přes Vámi shromážděné údaje k odkazu na osobu, ten se okamžitě vyloučí, a osobní údaje se ihned smažou.

(5) Pro analýzu našich webových stránek a jejich pravidelné vylepšování využíváme Google Analytics. Díky získaným statistikám můžeme vylepšovat nabídku a upravovat ji tak, aby byla pro Vás, coby uživatele, zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google podrobila štítu o ochraně údajů mezi EU-USA podle odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

X. Používání pluginů sociálních médií

(1) V současné době používáme pluginy následujících sociálních médií: Facebook, Google+, Twitter, Xing. Přitom používáme tzv. řešení dvojkliku. To znamená, že při návštěvě našich stránek se nejprve zásadně nepředávají žádné Vaše osobní údaje poskytovatelům pluginů. Poskytovatele pluginu poznáte podle označení na kontejneru prostřednictvím jeho počátečních písmen nebo podle loga. Nabízíme Vám možnost, abyste s poskytovatelem pluginu komunikovali přímo prostřednictvím tlačítka. Jen pokud kliknete na označené pole, čímž jej aktivujete, získá poskytovatel plug-in informaci, že jste vyhledali příslušnou webovou stránku naší online nabídky. K tomu se předávají zejména údaje uvedené v oddíle V. tohoto prohlášení. V případě sociálních médií Facebook a Xing se podle informací příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa ihned po jejím zjištění anonymizuje. Aktivací plug-in se tedy Vaše osobní údaje předají příslušnému poskytovateli plug-in a u něj se uloží (u poskytovatelů z USA se uloží v USA). Protože poskytovatelé plug-in provádějí shromažďování dat především prostřednictvím souborů cookies, doporučujeme přes bezpečnostní nastavení Vašeho prohlížeče vymazat všechny soubory cookies kliknutím na šedé políčko. 

(2) Na získávané údaje a jejich zpracování nemáme žádný vliv, a celý rozsah shromažďování údajů, účel jejich zpracování ani lhůty uchovávání informací nám nejsou známé. Nemáme ani žádné informace k mazání dat shromážděných poskytovatelem plugin. 

(3) Poskytovatel pluginů ukládá údaje, které díky Vám shromáždil, jako uživatelské profily a ty potom využívá pro reklamu, průzkum trhu a/nebo tvorbu svého webu v souladu s poptávkou. Takové vyhodnocení probíhá především (i pro nepřihlášené uživatele) pro tvorbu reklamy na základě poptávky a kvůli možnosti informovat jiné uživatele sociálních sítí o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Máte možnost takovou tvorbu uživatelských profilů odmítnout, přičemž se proto musíte obrátit na příslušného poskytovatele pluginu. Přes pluginy Vám umožňujeme být v interaktivním kontaktu se sociálními sítěmi a jinými uživateli, takže můžeme stále zlepšovat svou nabídku a utvářet ji tak, aby byla pro Vás, coby uživatele, zajímavější. Právním základem pro využívání pluginů je čl. 6 odst. 1 s.1 písm. f) GDPR. 

(4) Poskytování údajů probíhá bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele pluginu svůj účet a jste zde přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele pluginu přihlášeni, Vaše údaje, které jsou u nás shromážděné, se přiřadí přímo k Vašemu účtu, který u poskytovatele pluginu máte. Pokud stisknete aktivované tlačítko a např. propojíte odkaz na stránku, poskytovatel pluginu tuto informaci také uloží na Váš uživatelský účet a zveřejní ji Vašim kontaktům. Doporučujeme Vám se po každém použití sociální sítě pravidelně odhlašovat, především však před aktivací tlačítka, můžete tím poskytovatelům pluginů zabránit přiřazování k Vašemu profilu.

(5) Další informace k účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracování poskytovateli pluginu najdete v dále uvedených prohlášeních o ochraně dat od těchto poskytovatelů. Najdete zde i další informace k Vašim právům, které se tohoto týkají a možnosti nastavení za účelem ochrany Vaší soukromé sféry. 

(6) Adresy příslušných poskytovatelů pluginů a URL s informacemi o ochraně údajů: 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;
http://www.facebook.com/help/186325668085084;
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
Facebook odeslal na štít EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
Google odeslal na štít EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
Twitter odeslal na štít EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

XI. Zahrnutí videí z YouTube

(1) Do naší on-line nabídky jsme zahrnuli videa z YouTube, která jsou uložena na adrese www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechna tato videa jsou zahrnuta v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, tzn. že žádné údaje nebudou přenášeny na YouTube přes Vás coby uživatele, pokud videa nebudete přehrávat. Teprve pokud videa přehráváte, budou údaje uvedené v odstavci 2 přenášeny. Na toto přenášení údajů nemáme žádný vliv.

(2) Návštěvou na webových stránkách obdrží YouTube informaci, že jste vyvolali odpovídající podstránky našich webových stránek. Navíc se přenášejí údaje uvedené v oddíle V. tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes nějž jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Když jste přihlášeni na stránky společnosti Google, budou Vaše údaje přímo přiřazeny Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení s Vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše jako uživatelské profily a ty potom využívá pro reklamu, průzkum trhu a/nebo tvorbu svého webu v souladu s poptávkou. Takové vyhodnocení probíhá především (dokonce pro nepřihlášené uživatele) pro dodání reklamy na základě poptávky a kvůli možnosti informovat jiné uživatele sociálních sítí o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Máte možnost takovou tvorbu uživatelských profilů zamítnout, přičemž se musíte obrátit na YouTube proti jejich konání. 

(3) Další informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování prostřednictvím YouTube naleznete v prohlášení o ochraně údajů. Najdete zde i další informace k Vašim právům a možnosti nastavení za účelem ochrany Vaší soukromé sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a odeslal na štít EU-US Privacy Shield,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Práva dotčené osoby

Pokud zpracováváte osobní údaje, jste dotčenou osobou podle GDPR a náleží Vám následující práva vůči odpovědným osobám:

1. Právo na informace

Můžete od odpovědné osoby požadovat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, budeme zpracovávat.

Pokud takové zpracování existuje, můžete od odpovědné osoby požadovat, aby Vás zpravil o následujících informacích: 

 1. účely, pro něž budou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 3. příjemci resp. kategorie příjemců, vůči nimž byly nebo ještě budou zveřejněny osobní údaje, které se Vás týkají;
 4. plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se Vás týkají, nebo pokud zde nejsou konkrétní údaje možné, kritéria pro stanovení trvání uchovávání;
 5. existenci práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, nebo práva na omezení jejich zpracování odpovědnou osobu nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 6. existenci práva na námitku u dozorčího úřadu,
 7. všechny dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány u dotčené osoby;
 8. existenci automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování dle čl. 22 odst.1 a 4 GDPR a – minimálně v těchto případech – vypovídající informace o zapojené logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na dotčenou osobu.

Náleží Vám právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli zpraveni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s takovým předáváním.

2. Právo na opravu

Máte právo vůči odpovědné osobě na opravu a/nebo doplnění v případě, že zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, nejsou správné nebo kompletní. Odpovědná osoba musí opravu neprodleně provést. 

3. Právo na omezení zpracování

Omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, můžete požadovat na základě následujících předpokladů: 

 1. pokud popíráte správnost osobních údajů, a to na dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů;
 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte vymazání osobních údajů a namísto toho vyžadujete omezení používání osobních údajů;
 3. odpovědná soba už nepotřebuje osobní údaje pro účel zpracování, Vy je však potřebujete pro uplatnění, výkonu nebo obranu svých právních nároků, nebo
 4. pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a ještě není jisté, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad Vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje – bez ohledu na jejich uchovávání – zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo kvůli uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle předpokladů, budete odpovědnou osobou zpraveni před tím, než bude omezení zrušeno.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost vymazání

Můžete od odpovědné osoby požadovat, aby byly osobní údaje, které se Vás týkají, bezodkladně vymazány, a odpovědná osoba se zavazuje, že tyto údaje bezodkladně vymaže, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 1. Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.
 2. Odvoláváte svůj souhlas, o nějž se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR opíralo, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování.
 3. Podle čl. 21 odst. 1 GDPR podáváte námitku proti zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo podle čl. 21 odst. 2 GDPR podáváte námitku proti zpracování.
 4. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovávány neoprávněně.
 5. Vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, je vyžadováno pro splnění právního závazku dle práva Evropské unie nebo dle práva členských států, jimž odpovědná osoba podléhá.
 6. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromažďovány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. 

b) Informace předávané třetím osobám 

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se Vás týkají, a je zavázána k jejich vymazání podle čl. 17 odst. 1 GDPR, pak učiní opatření s přihlédnutím na dostupné technologie a náklady na provádění, i technické povahy, aby kvůli zpracování údajů informovala odpovědné osoby, které zpracovávají osobní údaje o tom, že jste Vy coby dotčená osoba o nich požadovali vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů.

c) Výjimky 

Právo na omezení neplatí, pokud je nutné zpracování

 1. kvůli uplatnění práva na volnou svobodu projevu a informace;
 2. k plnění právního závazku, který vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členských států, jemuž odpovědná osoba podléhá, nebo kvůli vykonávání úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo k němu dochází při výkonu veřejné moci, který byl odpovědné osobě předán;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) jakož i čl. 9 odst. 3 GDPR;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické účely výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud to právo uvedené v oddíle a) nejspíše pro dosažení cílů tohoto zpracování znemožňuje nebo vážně narušuje, nebo
 5. kvůli uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
5. Právo na informace

Pokud jste uplatňovali právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování vůči odpovědné osobě, ta se zavazuje, že všem příjemcům, jimž jste zveřejnili osobní údaje, které se Vás týkají, sdělí tuto opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracovávání, ledaže by se to ukázalo být nemožné nebo to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Vůči odpovědné osobě Vám náleží právo, abyste byli zpraveni o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, abyste obdrželi osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo, abyste tyto údaje předali jiné odpovědné osobě, aniž by Vám v tom bránila odpovědná osoba, jíž jste osobní údaje poskytli, pokud 

 1. se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
 2. ke zpracování dochází pomocí automatizovaných postupů. 

Při výkonu tohoto práva máte dále právo si vymoci, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly předány od jedné odpovědné osobě druhé odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob tím nesmí být dotčena.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které je nutné pro vykonání úkolu, jež je ve veřejném zájmu nebo k němuž dochází při výkonu veřejné moci, jež byla předána odpovědné osobě.

7. Právo na námitku

Máte právo z důvodů, které vyplývají z jejich specifické situace, podat kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k němuž dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování, které se opírá o tato ustanovení.

Pokud vznesete námitku, odpovědná osoba již nebude Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže může prokázat závažné legitimní důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně vůči právním nárokům.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů k účelům takového reklamy; to platí i pro profilování, pokud je s přímým marketingem spojeno.

Pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat.

Máte možnost, v souvislosti s používáním služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – abyste vykonávali právo na námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, při nichž lze používat technické specifikace.

O své námitce proti reklamě nás můžete kdykoliv neformálně informovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v § 1.

8. Právo na odvolání informovaného souhlasu podle ochrany údajů

Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas s používáním Vašich údajů k reklamním účelům. Odvolání můžete zaslat písemně nebo e-mailem na výše uvedenou kontaktní adresu. Můžete se také odhlásit na příslušné platformě určité služby nebo přes Váš zákaznický účel, a tak odvolat svůj souhlas. Když se pouze odhlásíte z jednotlivých služeb (např. z určitého zákaznického programu), zůstanou nadále platné Vaše registrace pro jiné služby a popř. pro tento účel udělené souhlasy pro odpovídající reklamu. 

Vaším odvoláním souhlasu nebude až do odvolání dotčena legitimnost zpracování. 

9. Automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilování

Máte právo na to, abyste nebyli podrobováni výhradně rozhodování spočívajícím na automatizovaném zpracovávání – včetně profilování, jež mají vůči Vám právní účinky nebo se Vás podobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

 1. nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a odpovědnou osobou,
 2. přípustné na základě právních předpisu Evropské unie nebo členských států, jimž odpovědná osoba podléhá, a tyto právní předpisy obsahují adekvátní opatření k zachování Vašich práv a svobod i Vašich oprávněných zájmů, nebo
 3. na základě Vašeho výslovného souhlasu. 

Nicméně tato rozhodnutí nesmí spočívat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nebyla učiněna adekvátní opatření na ochranu práv a svobod, jakož i Vašich oprávněných zájmů.

S ohledem na případy uvedené v (1) a (3) učiní odpovědná osoba adekvátní opatření pro ochranu Vašich práv a svobod i oprávněných zájmů, což zahrnuje i minimálně právo na vynucení zásahu osoby ze strany odpovědné osoby na výklad vlastního stanoviska a na napadnutí takového rozhodnutí.

V současnosti nečiníme žádná rozhodnutí, která spočívají výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování.

10. Právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu

Bez ohledu na jiný správně-právní nebo soudní právní prostředek máte právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu, zvláště v členském státě Vašeho pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR.

Dozorčí úřad, u nějž byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

XIII. Vyloučení odpovědnosti

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky („externí odkazy“). Tyto webové stránky podléhají ručení jejich příslušných provozovatelů. Při napojení na externí odkazy nebylo zřejmé žádné porušení práva. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí vytváření stránek, na něž je odkazováno. Neustálá kontrola těchto externích odkazů není pro poskytovatele proveditelná bez konkrétních upozornění na porušování zákona. Při zjištění porušování zákona budou tyto dotčené externí odkazy bezodkladně vymazány.