Kontakt bezpośredni

+49 268 18 07-01

Firma

Zrównoważone
myślenie i działanie

Read more

Ochrona środowiska i zdrowia naszych pracowników to ważne cele w dążeniu do sukcesu gospodarczego. Zrównoważone myślenie i działanie odgrywają ważną rolę w firmie WERIT. Staramy się włączyć zrównoważony rozwój do naszej kultury korporacyjnej, tak aby stał się on częścią codziennego życia zawodowego.

Zasady odpowiedzialnego nadzoru korporacyjnego, poszanowania i ochrony praw człowieka, ochrony praw pracowniczych i wdrażania ochrony środowiska stają się zatem integralną częścią strategii korporacyjnej, jak również wszystkich procesów pracy.
 

Ład korporacyjny z zasadami

 

Odpowiedzialność ekologiczna
 • Podstawowe oszczędności materiałowe w ostatnim roku 169,7 tony 
  (np. paliwa kopalne i metale)
 • Oszczędność lub odzysk energii w wysokości 715,8 MWh
  (równowartość zużycia energii elektrycznej przez 42 gospodarstw domowych)
 • Oszczędność gazu cieplarnianego na poziomie 93,4 ton ekwiwalentu CO2
  (równowartość emisji 24,8 ton spalonego węgla kamiennego)

 

Odpowiedzialność społeczna
 • Firma zatrudnia osoby z różnych narodowości i grup wiekowych o różnym pochodzeniu religijnym, kulturowym i społecznym, a także o różnej orientacji seksualnej.
 • WERIT działa zgodnie z kodeksem postępowania, który wyklucza wszelkie formy dyskryminacji i molestowania seksualnego.
 • Stały nadzór nad bezpieczeństwem pracy jest prowadzony przez wewnętrznego i zewnętrznego specjalistę ds. bezpieczeństwa oraz lekarza zakładowego. 
 • Od wielu lat wspieramy regionalne organizacje charytatywne, inicjatywy i wydarzenia.

Popieramy inicjatywę ONZ Global Compact

Od października 2020 roku jesteśmy członkiem niemieckiej sieci Global Compact (DGCN). ONZ Global Compact jest największą i najważniejszą na świecie inicjatywą na rzecz odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. Obecnie ponad 15 000 firm w ponad 160 krajach świata należy do Global Compact ONZ. Spośród nich prawie 600 to firmy niemieckie - od korporacji notowanych na giełdzie DAX do średnich przedsiębiorstw i małych specjalistów.

Przystępując do współpracy, firma WERIT zobowiązała się do dostosowania swojej strategii korporacyjnej, procesów pracy i kultury korporacyjnej do dziesięciu ogólnych zasad. Te międzynarodowe zasady dotyczą praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i zapobiegania korupcji. Jako sygnatariusz Global Compact jesteśmy również wezwani do promowania ogólnych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Jesteśmy dumni z naszego członkostwa i zaangażowania, jakie wnosi ono w zrównoważoną przyszłość.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Odznaczony "ecovadis - Brązowy"!

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) to stałe zobowiązanie do odpowiedzialnego działania poprzez włączanie kwestii społecznych i środowiskowych do działalności gospodarczej. CSR wykracza poza zwykłą zgodność z przepisami i dotyczy sposobu, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoim wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, a także sposobu, w jaki odnoszą się do swoich interesariuszy (np. pracowników, partnerów handlowych, rządu). My w firmie WERIT jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy tę nagrodę.

CERTYFIKAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

wydane przez grupę REMONDIS

We współpracy z grupą REMONDIS firma WERIT wniosła cenny wkład w ochronę środowiska. W ten sposób osiągnięto oszczędności surowców pierwotnych, oszczędności i zyski energetyczne, a także oszczędność Co2. Dane zostały określone przy użyciu modelu obliczeniowego stworzonego przez Fraunhofer Institute for Environment, Safety and Energy Technology.

OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA

produkcja

 • Zakup nowych energooszczędnych wtryskarek
 • Zastosowanie energooszczędnych pomp wodnych do zaopatrzenia w wodę chłodzącą
 • Zastosowanie energooszczędnych serwomotorów do automatycznej maszyny montażowej
 • Instalacja nowego energooszczędnego oświetlenia hali LED z zarządzaniem światłem za pomocą czujników obecności

Zasady korporacyjne

Wszyscy menedżerowie są wzorcami w zakresie kompetencji, zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i elastyczności. Razem działają w sposób przyszłościowy i zorientowany na cel.

Nasza organizacja jest jasno i prosto zorganizowana i daje wszystkim orientację. Pozwala to na szybkie i bezpośrednie prowadzenie procesów przy najmniejszych stratach.

Wszyscy pracownicy myślą i działają niezależnie i ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. Wola wzajemnego wspierania się jest punktem wyjścia dla harmonii w zespołach i w całej firmie.

Komunikujemy się pozytywnie, uczciwie i skutecznie. Nasza komunikacja jest wyrazem naszej żywej kultury korporacyjnej.

Jesteśmy otwarci na nowe rzeczy i wiemy o konieczności ciągłego uczenia się - również na błędach. Każdy ma możliwość rozwoju zgodnie z wymaganiami zawodowymi i osobistymi życzeniami.

Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do naszych produktów. Jest to podstawa najlepszych wyników w zakresie jakości, wydajności i zadowolenia klientów. Nasz system zarządzania wspiera nas w codziennej pracy oraz w osiąganiu naszych wysokich celów.

Pracujemy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i urządzeń. Utrzymanie naszego środowiska pracy poprzez czystość i troskę jest dla nas wszystkich ważną sprawą. Potrzeby środowiska naturalnego uwzględniamy poprzez świadome wykorzystanie wszystkich zasobów.

Sukces ekonomiczny i osobiste spełnienie są logiczną konsekwencją naszych wspólnych, słusznych działań. Nasz zysk jest podstawą do dalszego istnienia firmy i długoterminowego zabezpieczenia miejsc pracy.